PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING2018-09-17T12:30:37+00:00

Privacyverklaring
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jou gegevens vandaan komen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Je leest de privacyverklaring van gewichtsconsulente praktijk Family-Food. Gewichtsconsulente praktijk Family-Food helpt gezinnen door middel van het geven van voedingsadvies aan zowel volwassenen als kinderen. Om een goed advies te kunnen geven is het nodig om een aantal gegevens over jou te verzamelen. Deze gegevens worden door jou verstrekt en door het doen van metingen. Hiernaast kunnen er gegevens worden verzameld naar aanleiding van het bekijken/gebruiken van mijn website: www.family-food.nl.
In deze verklaring kun je lezen welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor het geven van een passend voedingsadvies en het versturen van een juiste facturatie worden de volgende gegevens verzameld:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Antropometrische gegevens als gewicht, lengte en lichaamssamenstelling
– Voeding- en beweeggegevens
– Bankrekeningnummer

Tijdens het bezoeken van de website kunnen de volgende gegevens verzameld worden:
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@family-food.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Deze bijzondere/ en of gevoelige persoonsgegevens worden verzameld om een juist voedingsadvies te kunnen verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een passend voedings- en beweeg advies te kunnen verstrekken naar aanleiding van de gegevens door uw verstrekt en verrichte metingen
– U een juiste en correcte facturatie te kunnen versturen.
– Gewichtsconsulente praktijk Family-Food verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

– Gewichtsconsulente praktijk Family-Food analyseert uw gedrag (Via google Analytics, deze gegevens zijn echter anoniem) op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewichtsconsulente praktijk Family-Food) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens als naam, geslacht, adres, geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, bankrekeningnummer worden gebruikt om een correcte factuur te kunnen versturen naar aanleiding van de aangeboden hulp. Deze gegevens worden  max 8 jaar bewaard.
-Antropometrische gegevens als gewicht, lengte en lichaamssamenstelling om u een passend voedings- en beweeg advies te verstrekken worden max 8 jaar bewaard.
– Voedings- en beweeggegevens die door u worden verstrekt, worden verwerkt om een passend advies te kunnen verstrekken worden maximaal 8 jaar bewaard.
– Contactformulier of e-mail: Via het contactformulier of door middel van email kunt u contact opnemen. De inhoudt van de e-mail of bericht verwerken we met het doel te kunnen reageren. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
– Facturen en betaalgegevens worden gebruikt voor een juiste facturatie naar aanleiding van geboden hulp. Deze worden 8 jaar bewaard.
-Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens als gegevens met betrekking tot gezondheid en gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt voor het verstrekken van een passend advies.
– Advertentiecookies worden  gehanteerd om een optimaal werkende site te kunnen garanderen en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. deze worden maximaal 2 jaar bewaard.

 Delen van persoonsgegevens met derden
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals het gebruik van een voedingsberekeningsprogramma) , sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gewichtsconsulente praktijk Family-Food blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van gewichtsconsulente praktijk Family-Food worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewichtsconsulente praktijk Family-Food en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@family-food.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gewichtsconsulente praktijk Family-Food wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gewichtsconsulente praktijk Family-Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@family-food.nl

Gewichtsconsulente praktijk Family-Food, gevestigd aan Willemstraat 80, Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.family-food.nl,  Willemstraat 80, Ridderkerk 0617097625